Ministry of Economy

Podstawowe założenia działalności i cele na rok 2017

Nadrzędnym celem Ministerstwa Gospodarki jest zapewnienie optymalnych warunków do efektywnego rozwoju i wzrostu gospodarczego państwa poprzez stymulowanie przedsiębiorczości i aktywne zachęcanie do nawiązywania relacji inwestorskich z podmiotami funkcjonującymi w Królestwie SGLs. Ministerstwo Gospodarki wspiera wszelkie inicjatywy oddolne, gwarantuje pełne wsparcie: prawne, księgowe oraz psychologiczne z uwzględnieniem profesjonalnego mentirongu dla osób fizycznych i prawnych będących obywatelami państwa lub też będących zarejestrowanych na terenie Królestwa SGLs. Ze względu na charakterystykę Królestwa, gospodarka państwa opiera się głównie na Nowoczesnych Technologiach Cyfrowych (ITC) z naciskiem na tworzenie zaawansowanych rozwiązań informacyjnych i rozrywkowych z uwzględnieniem wszelkich form przekazu multimedialnego. Ministerstwo promuje innowacyjne inicjatywy o wysokim potencjale gospodarczym poprzez objęcie ich patronatem i promowanie ich na arenie międzynarodowej. W dalszej perspektywie czasowej przyjmuje się możliwość promowania wybranych produktów i usług na targach EXPO. Ministerstwo Gospodarki ściśle współpracuje z innymi ministerstwami, w szczególności z:

 • Ministerstwem Finansów – w celu wspólnego zarządzania polityką monetarną oraz budżetem państwa.
 • Ministerstwem Skarbu – w celu maksymalizacji zysków wynikających z posiadania trwałego majątku, a w szczególności (w pierwszych latach funkcjonowania państwa) wpływów wynikających z funkcjonowania Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy Narodowej.
 • Ministerstwem Szczęścia – w celu zachowania odpowiednich relacji pomiędzy szczęściem pojmowanym holistycznie, a szczęściem wynikającym z odpowiedniego poziomu życia gospodarczego.

W Królestwie SGLi obowiązują Główne Koncepcje Szczęścia:

 • Zrównoważony rozwój – dążenie do poprawy jakości życia na poziomie jaki pozwala obecny poziom cywilizacyjny. Rozwój zaspokajający potrzeby obecne, dbający również o potrzeby przyszłych pokoleń z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych z zachowaniem bogactwa zasobów naturalnych.
 • Zachowanie i promowanie kultury – zachowanie tradycji i różnic kulturowych, poszanowanie indywidualnych opinii, realizacja imprez oraz warsztatów i prelekcji.
 • Ochrona środowiska – stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli w procesie kształtowania rozwoju edukacji ekologicznej, rozbudzanie świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowanie nowej etyki zachowania wobec środowiska.
 • Dobre zarządzanie Królestwem – dostosowanie polityki Królestwa do założeń koncepcji Szczęścia, dążenie do tworzenia państwa idealnego, promowanie szczytnych idei poza granicami kraju.
 • Zdrowie fizyczne, duchowe i społeczne oraz aktywne i efektywne wykorzystanie czasu.

Jako Minister Szcześcia, funkcjonowanie i rozwój naszego Królestwa pragnę oprzeć na koncepcji Smart City – inteligentnego miasta. To obywatele danego kraju kształtują państwo w którym żyją. Mierniki makroekonomiczne, które opisują sytuację finansową danego regionu takie jak PKB czy średnia pensja są miernikami pierwotnymi i prymitywnymi w stosunku do nowoczesnych mierników szczęścia obywateli rozpatrywanych przez specjalistów z wysoko rozwiniętych państw. Tego typu mierniki są bardzo trudne do zdefiniowania, zadowolenie wynikające z bycia obywatelem / mieszkańcem danego państwa oraz poczucie wzajemnej akceptacji przez otoczenie rozbudza szczęście indywidualne i podnosi poziom szczęścia w skali makro,- całego państwa oraz globu.
Królestwo zamierza wykorzystać technologie cyfrowe aby zapewnić lepszy standard życia mieszkańców, duże znaczenie będzie mieć nowoczesna ekonomia współdzielenia: korzystanie z benefitów cyfrowej rewolucji, powszechny dostęp do Internetu, błyskawiczna wymiana informacji poprzez media społecznościowe oraz ustawiczne podnoszenie cyfrowych kompetencji wszystkich pokoleń mieszkańców.

Plan działalności na rok 2017

 1. Pobudzanie wzrostu gospodarczego i wypozycjonowanie królestwa jako jednego z liderów nowoczesnych technologii.
 2. Zapewnienie swobody gospodarczej i ciągłe doskonalenie prawodawstwa handlowego przy jednoczesnym zapewnieniu jego maksymalnej prostoty.
 3. Zapewnienie wysokiego poziomu inwestycji zewnętrznych oraz nawiązywanie trwałych relacji handlowych z liderami rynku w poszczególnych branżach.
 4. Zwiększanie konkurencyjności funkcjonujących w państwie podmiotów gospodarczych na arenie międzynarodowej.
 5. Dążenie do sprawiedliwości gospodarczej oraz godnej płacy dla wszystkich obywateli państwa.

Wymienione powyżej działania ealizowane są w następujących departamentach, zarządzanych w chwili obecnej bezpośrednio przez Ministra Gospodarki:

 • Departament Przedsiębiorczości – prowadzi rejestr osób prawnych oraz poprzez współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Administracji wyznacza ramy dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych.
 • Departament Innowacji – zajmuje się promowaniem, pozycjonowaniem i aktywnym wdrażaniem innowacyjnych usług i produktów w szczególności tych wytworzonych przez obywateli państwa i podmioty funkcjonujące w ramach państwa.
 • Departament Budżetu – organ doradczy Ministerstwa Gospodarki, prowadzi długofalową politykę gospodarcza państwa, przedstawia zestawienia, plany i prognozy finansowe na pisemny wniosek Ministra oraz pełni obowiązki Krajowej Agencji Ratingowej (KAR).
 • Departament Handlu, Usług oraz Współpracy Międzynarodowej – pełni nadzór nad wszelkiego rodzaju umowami zawieranymi przez podmioty państwowe.

Minister Gospodarki Królestwa SGLi
Mariusz Kacprzak

email: mg@sglgov.org