Ministry of Environment

Podstawowe założenia działalności i cele na rok 2017

Celem głównym działalności Ministerstwa jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz świadome kształtowanie relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, a dbałością o środowisko. Ekosystem państwa niestety jest dość mały więc należy skupić się na wyznaczaniu standardów i dobrych praktyk. Należy aktywnie promować ekologiczne rozwiązania i wykraczać poza granice Królestwa SGLi ze szczytnymi ideami ochrony środowiska.

Plan działalności na rok 2017

  1. Edukacja ekologiczna – prowadzenie kampanii społecznych, badań opinii publicznej oraz innych działań pokazujących, jak chronić przyrodę. Poszerzanie świadomości ekologicznej wśród obywateli Królestwa ma na celu przyjazną koegzystencję ze środowiskiem.
  2. Kampania Social Media – publikowanie treści propagujących ochronę środowiska i korzyści z tego płynących.
  3. Zielone Królestwo – zagospodarowanie terenów zieleni na obszarze Królestwa SGLs w oparciu o projekt Ministerstwa Środowiska i dobrowolne składki obywateli na ten cel.
  4. Aktywna ochrona środowiska – oczyszczanie terenu Królestwa SGLs z odpadów oraz wprowadzenie segregacji odpadów. Ministerstwo Środowiska sprzeciwia się wszelkim inicjatywom prowadzącym do degradacji środowiska naturalnego.
  5. Współpraca z organizacjami – w perspektywie najbliższych lat proponuję zawiązanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi ekologicznymi w celu monitoringu stanu Ziemi i odpowiednio szybkiego reagowania na negatywne trendy. Współpraca w zakresie ochrony środowiska także z innymi państwami.
  6. Inwentaryzacja środowiska – przegląd oraz identyfikacja gatunków roślin istniejących na terenie królestwa w celu ochrony różnorodności biologicznej.
  7. Zrównoważony rozwój – dotyczy uznania znaczenia wymiaru środowiskowego dla zapewnienia wzrostu potencjału na świecie i tworzenia odpowiednich warunków życia dla przyszłych pokoleń. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, efektywność energetyczna, zapewnienie powszechnego dostępu do wody, usług sanitarnych, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zapewnienie rozwoju usług ekosystemowych, wprowadzanie zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji.
  8. Wzmocnienie wizerunku Królestwa SGLi na arenie międzynarodowej – Królestwo przyjazne środowisku i przedsiębiorczości.

Minister Środowiska Królestwa SGLi
Monika Kacprzak

email: msr@sglgov.org