Ministry of Happiness

Podstawowe założenia działalności i cele na rok 2017

Głównym założeniem Ministerstwa jest mierzenie dobrobytu obywateli poprzez poziom ich szczęścia. W celu realizowania założeń statutowych Ministerstwa Szczęścia planowana jest ścisła współpraca z:

 • Ministerstwem Gospodarki – szczęście narodowe wykorzystywane zostanie w celu planowania rozwoju społeczno-gospodarczego.
 • Ministerstwem Środowiska – poprzez wykorzystanie zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej dla zaspokojenia potrzeb ludzi oraz poprawy jakości ich życia.
 • Ministerstwem Sportu i Turystyki – ustawiczne zwiększanie poziomu szczęścia poprzez aktywność fizyczna, organizację klubów towarzyskich, sport, muzykę oraz promowanie postaw prospołecznych, m.in. wolontariatu.
 • Ministerstwem Spraw Społecznych – poprzez zaspokojenie wszelkich potrzeb psychologicznych, skupienie się na innowacjach ukierunkowanych na rozwój człowieka, mobilizowanie obywateli do podejmowania aktywności i interakcji z innymi obywatelami. Poszczególne działanie Królestwa powinny kreować pożądane zachowania ludzi jak również wszystkie innowacje powinny koncentrować się na nich.

W Królestwie SGLi obowiązują Główne Koncepcje Szczęścia:

 • Zrównoważony rozwój – dążenie do poprawy jakości życia na poziomie jaki pozwala obecny poziom cywilizacyjny. Rozwój zaspokajający potrzeby obecne, dbający również o potrzeby przyszłych pokoleń z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych z zachowaniem bogactwa zasobów naturalnych.
 • Zachowanie i promowanie kultury – zachowanie tradycji i różnic kulturowych, poszanowanie indywidualnych opinii, realizacja imprez oraz warsztatów i prelekcji.
 • Ochrona środowiska – stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli w procesie kształtowania rozwoju edukacji ekologicznej, rozbudzanie świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowanie nowej etyki zachowania wobec środowiska.
 • Dobre zarządzanie Królestwem – dostosowanie polityki Królestwa do założeń koncepcji Szczęścia, dążenie do tworzenia państwa idealnego, promowanie szczytnych idei poza granicami kraju.
 • Zdrowie fizyczne, duchowe i społeczne oraz aktywne i efektywne wykorzystanie czasu.

Jako Minister Szcześcia, funkcjonowanie i rozwój naszego Królestwa pragnę oprzeć na koncepcji Smart City – inteligentnego miasta. To obywatele danego kraju kształtują państwo w którym żyją. Mierniki makroekonomiczne, które opisują sytuację finansową danego regionu takie jak PKB czy średnia pensja są miernikami pierwotnymi i prymitywnymi w stosunku do nowoczesnych mierników szczęścia obywateli rozpatrywanych przez specjalistów z wysoko rozwiniętych państw. Tego typu mierniki są bardzo trudne do zdefiniowania, zadowolenie wynikające z bycia obywatelem / mieszkańcem danego państwa oraz poczucie wzajemnej akceptacji przez otoczenie rozbudza szczęście indywidualne i podnosi poziom szczęścia w skali makro,- całego państwa oraz globu.
Królestwo zamierza wykorzystać technologie cyfrowe aby zapewnić lepszy standard życia mieszkańców, duże znaczenie będzie mieć nowoczesna ekonomia współdzielenia: korzystanie z benefitów cyfrowej rewolucji, powszechny dostęp do Internetu, błyskawiczna wymiana informacji poprzez media społecznościowe oraz ustawiczne podnoszenie cyfrowych kompetencji wszystkich pokoleń mieszkańców.

Plan działalności na rok 2017

 1. Udostępnienie wyspecjalizowanej opieki zdrowotnej i edukacji.
 2. Rozwój komunikacji cyfrowej i nowoczesnej infrastruktury technologicznej, wdrożenie e-usług oraz narzędzi on-line do zarządzania wiedzą.
 3. Zapewnienie efektywnego działania instytucji państwowych oraz wdrożenie procedur do odpowiedniego zarządzania i ułatwienia interakcji na linii Obywatel – Królestwo.
 4. Promowanie innowacji ukierunkowanej na człowieka, zarządzania i rozwiązywania problemów.
 5. Wdrażanie aplikacji mobilnych m.in. ułatwiających korzystanie z zasobów Skarbu Państwa.
 6. Otwarcie na inicjatywy obywatelskie, aktywizujące mieszkańców do zaangażowania w prawy lokalne.

Serdecznie proszę obywateli o zapoznanie się i zastosowanie do poniższych rad:

„Aby być szczęśliwym, trzeba pragnąć, działać i pracować, taki jest porządek przyrody, której życie polega na działaniu.” Paul Holbach

„Gdy człowiek jest szczęśliwy, żyje w harmonii z samym sobą i swoim otoczeniem.” Oscar Wilde

„Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.” Ernst Haeckel


Minister Szczęścia Królestwa SGLi
Agnieszka Bursa

email: msz@sglgov.org